Committees


 

General Chair

Takahiro Shinada (Tohoku Univ.)

Program Chair

Toshifumi Irisawa (AIST)

Vice Program Chair

Katsuhiro Tomioka (Hokkaido Univ.)

Advisory Committee

Shunri Oda (Tokyo Inst. Technology)
Michiharu Tabe (Shizuoka Univ.)
Akira Toriumi (Univ. Tokyo)
Toshiro Hiramoto (Univ. Tokyo)

Program Committee

An Chen (IBM)
Steve Chung (NCTU)
Jean Pierre Colinge (TSMC)
Shamik Das (MITRE)
Stephen Goodnick (Arizona State Univ.)
Ru Huang (Peking Univ.)
Adrian M. Ionescu (EPFL)
Raj Jammy (Carl Zeiss)
Kuniyuki Kakushima (Tokyo Inst. Technology)
Dong-Won Kim (Samsung Elec.)
Masaharu Kobayashi (Univ. Tokyo)
Tejas Krishnamohan (Intel)
Max C. Lemme (Univ. Siegen)
Pei-Wen Li (NCTU)
Yuri Masuoka (Samsung)
Bunji Mizuno (Panasonic)
Hiroshi Mizuta (JAIST)
Daniel Moraru (Shizuoka Univ.)
Yukinori Ono (Shizuoka Univ.)
Takahide Oya (Yokohama National Univ.)
Byung-Gook Park (Seoul Nat. Univ.)
Wolfgang Porod (Univ. Notre Dame)
Enrico Prati (CNR)
Iuliana Radu (IMEC)
Yasuo Takahashi (Hokaido Univ.)
Mitsuru Takenaka (Univ. Tokyo)
Ken Uchida (Keio Univ.)
Yukiharu Uraoka (NAIST)
Maud Vinet (Leti)