Committees


 

General Chair

Kazuhiko Endo (AIST)

Program Chair

Takahiro Shinada (Tohoku Univ.)

Vice Program Chair

Toshifumi Irisawa (AIST)

Advisory Committee

Shunri Oda (Tokyo Inst. Technology)
Michiharu Tabe (Shizuoka Univ.)
Akira Toriumi (Univ. Tokyo)
Toshiro Hiramoto (Univ. Tokyo)

Program Committee

An Chen (IBM)
Steve Chung (NCTU)
Jean Pierre Colinge (TSMC)
Shamik Das (MITRE)
Stephen Goodnick (Arizona State Univ.)
Ru Huang (Peking Univ.)
Adrian M. Ionescu (EPFL)
Raj Jammy (Carl Zeiss)
Kuniyuki Kakushima (Tokyo Inst. Technology)
Dong-Won Kim (Samsung Elec.)
Masaharu Kobayashi (Univ. Tokyo)
Tejas Krishnamohan (Intel)
Max C. Lemme (Univ. Siegen)
Pei-Wen Li (NCTU)
Bunji Mizuno (Panasonic)
Hiroshi Mizuta (JAIST)
Daniel Moraru (Shizuoka Univ.)
Yukinori Ono (Shizuoka Univ.)
Byung-Gook Park (Seoul Nat. Univ.)
Wolfgang Porod (Univ. Notre Dame)
Enrico Prati (CNR)
Iuliana Radu (IMEC)
Yasuo Takahashi (Hokaido Univ.)
Mitsuru Takenaka (Univ. Tokyo)
Katsuhiro Tomioka (Hokkaido Univ.)
Ken Uchida (Keio Univ.)
Yukiharu Uraoka (NAIST)
Maud Vinet (Leti)