Contents for Vol. 5, No. 6 Nov./Dec., 1998

ISSN: 1340-6000

  Area Page Title Author(s)
Letters INFORMATION OPTICS 327 Shiyuan YANG, Teruo SHIMOMURA
  GENERAL AND PHYSICAL OPTICS 331 Koji NONAKA, Hidehiko TAKARA, Atsushi TAKADA, Kentaro UCHIYAMA, Yoshiaki YAMABAYASHI
Regular Papers GENERAL AND PHYSICAL OPTICS 334 Yasuhiro TANAKA, Michihiro YAMAGATA, Tomohiko SASANO
  INFORMATION OPTICS 340 Feng LEI, Hongxin HUANG, Nobukazu YOSHIKAWA, Masahide ITOH, Toyohiko YATAGAI
    348 Seiji MURATA, Shigeki HORI, Yoshihisa SUZUKI, Satoshi SUMI
    352 Shin-ichiroh KITOH, Hiroki TOKUOKA, Jun HASEGAWA, Tetsuo NONAMI, Takashi OBI, Masahiro YAMAGUCHI, Nagaaki OHYAMA
    358 Yukio OKANO
  LASERS 363 4/KTP Lasers Pumped by High-Brightness Laser Diodes Deyuan SHEN, Ken-ichi UEDA
  OPTICAL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES 369 Takuya MATSUMOTO, Tsutomu ICHIMURA, Takashi YATSUI, Motonobu KOUROGI, Toshiharu SAIKI, Motoichi OHTSU
    374 Takahiro AOKI, Toshihiro SOTOMARU, Takeshi OZAWA, Takashi KOMIYAMA, Yoko MIYAMOTO, Mitsuo TAKEDA
  VISION 380 Mitsuo IKEDA, Hiroyuki SHINODA, Yoko MIZOKAMI
Sort Note NONLINER OPTICS 387 3 Crystal on Lasing Spectrum of a Laser Diode Kouki SHIGA, Tiejun ZHANG, Motoki YONEMURA
OPTICAL REVIEW Home Page