Committees


 

General Chair

Toshifumi Irisawa (AIST)

Program Chair

Katsuhiro Tomioka (Hokkaido Univ.)

Co Program Chair

Kuniyuki Kakushima (Tokyo Inst. Technology)

Advisory Committee

Shunri Oda (Tokyo Inst. Technology)
Michiharu Tabe (Shizuoka Univ.)
Akira Toriumi (Univ. Tokyo)
Yasuo Takahashi (Hokkaido Univ.)
Toshiro Hiramoto (Univ. Tokyo)

Program Committee

Jin Cai (TSMC)
An Chen (IBM)
Steve Chung (NCTU)
Shamik Das (MITRE)
Kazuhiko Endo (AIST)
Ru Huang (Peking Univ.)
Louis Hutin (Leti)
Adrian M. Ionescu (EPFL)
Raj Jammy (Carl Zeiss)
Masaharu Kobayashi (Univ. Tokyo)
Tetsuo Kodera (Tokyo Inst. Technology)
Max C. Lemme (RWTH Aachen Univ.)
Pei-Wen Li (NCTU)
Takao Marukame (Toshiba)
Yuri Masuoka (Samsung)
Hiroshi Mizuta (JAIST)
Daniel Moraru (Shizuoka Univ.)
Katsuhiko Nishiguchi (NTT)
Minoru Oda (Kioxia)
Takahide Oya (Yokohama National Univ.)
Byung-Gook Park (Seoul Nat. Univ.)
Wolfgang Porod (Univ. Notre Dame)
Enrico Prati (CNR)
Iuliana Radu (IMEC)
Takahiro Shinada (Tohoku Univ.)
Tsunaki Takahashi (Univ. Tokyo)
Krasidit Toprasertpong (Univ. Tokyo)
Takeaki Yajima (Kyusyu Univ.)
Peter Ye (Purdue Univ.)