Chair

 • T. Suemasu (Univ. Tsukuba)

Vice Chair

 • H. Tatsuoka (Shizuoka Univ.)
 • Y. Nakamura (Osaka Univ.)

Treasure

 • T. Yamada (Tohoku Univ.)

Program Committee

 • H. Udono (Ibaraki Univ.)
 • H. Tatsuoka (Shizuoka Univ.)
 • Y. Ando (Kyoto Univ.)
 • H. Funakubo (Tokyo Tech.)
 • K. Hammura (Hitachi Cambridge Laboratory)
 • K. O. Hara (Yamanashi Univ.)
 • Y. Hara (Ibaraki Nat. College Tech.)
 • Y. Hayakawa (Shizuoka Univ.)
 • T. Iida (Sci. Univ. of Tokyo)
 • A. Imai (Mitsubishi Electric)
 • M. Imai (NIMS)
 • Y. Imai (AIST)
 • M. Itakura (Kyushu Univ.)
 • H. Katsumata (Meiji Univ.)
 • S. Kondo (Nagasaki Univ.)
 • Y. Mori (Okayama Univ. Sci.)
 • T. Nagano (Ibaraki Univ.)
 • S. Nakamura (Tsuyama Nat. College Tech.)
 • Y. Nakamura (Osaka Univ.)
 • A. Nakayama (Sumitomo Electric)
 • K. Ohashi (Hitachi. Ltd.)
 • Y. Ono (Toyama Univ.)
 • S. Sakai (Japan Atomic Energy Agency)
 • T. Suemasu (Univ. Tsukuba)
 • H. Sugawara (Tokyo Metropolitan Univ.)
 • M. Suzuki (Kyoto Univ.)
 • K. Takarabe (Okayama Univ. Sci.)
 • M. Tanaka (NIMS)
 • K. Toko (Univ. Tsukuba)
 • M. Uchikoshi (Tohoku Univ.)
 • T. Yamada (Tohoku Univ.)
 • K. Yamaguchi (Japan Atomic Energy Agency)
 • Y. Yoshitake (Kyushu Univ.)

Steering Committee

 • T. Yoshitake (Kyushu Univ.)
 • Y. Terai (Kyushu Inst. Tech.)

Publishing Committee

 • Y. Terai (Kyushu Inst. Tech.)
 • T. Asano (Kyushu Univ.)
 • M. Suzuki (Kyoto Univ.)
 • Y. Nakamura (Osaka Univ.)
 • K. Yamaguchi (JAEA)
 • M. Imai (NIMS)
 • H. Tatsuoka (Shizuoka Univ.)
 • T. Suemasu (Univ. Tsukuba)

International Advisory Committee

 • Y. Maeda (Kyushu Inst. Tech., Japan)
 • M. Miyao (Kyushu Univ., Japan)
 • S. Uekusa (Emeritus, Meiji Univ., Japan)
 • M. Ichikawa (Emeritus, Univ. of Tokyo, Japan)
 • M. Isshiki (Emeritus, Tohoku Univ., Japan)
 • D. Migas (Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Belarus)
 • V. E. Borisenko (Belarusian State Univ. of Informatics and Radioelectronics, Belarus)
 • Y. Gao (Hubei University, China)
 • G. Isachenko (Ioffe Physical-Technical Inst., Russia)
 • N. G. Galkin (Russian Academy of Science, Russia)
 • S. Jin (University of Wisconsin-Madison, USA)
 • E. Arushanov (Academy of Science, Moldova)
 • G. Shao (University of Bolton, Bolton, UK)
 • K. Homewood (Univ. of Surrey, UK)
 • L.-J. Chen (National Tsing Hua Univ., Taiwan)